European Centre for Modern Languages

Език за професионални цели – кратко ръководство
Как да помогнем на възрастни мигранти да развият езикови умения за професионални цели?

Успешната интеграция на възрастните мигранти зависи до голяма степен от две взаимносвързани възможности: езикови умения и назначаване на работа. Мигрантите се нуждаят от езикови умения, за да си намерят подходяща работа и да се развиват професионално. Назначаването на работа може да им помогне да развият езиковите си умения. 

Мигрантите, които пристигат с необходимите езикови умения и квалификации, за да си осигурят качествена заетост, не изискват допълнителна подкрепа. За много други мигранти, които притежават ограничени езикови умения и нямат признати квалификации, развиването на езикови умения за професионални цели е от решаващо значение. 

Този кратък ресурс предлага насоки за това как да се осигури тази подкрепа.

Изтегли

Изтеглете на български

За кого е предназначен този наръчник?

Този наръчник е предназначен за професионалисти, които подкрепят езиковата интеграция на възрастни мигранти, включително професионалисти в областта на: 

  • Езиково обучение на възрастни мигранти
  • Програми за интеграция на възрастни мигранти
  • Професионално образование и обучение
  • Обучение на възрастни
  • Човешки ресурси
  • Служби за поддържане на трудовия пазар.